ВП "Старобільський технікум ЛНАУ"
Понеділок, 25.06.2018, 04:19
Меню сайту

Наше опитування
(Студентам) Скільки часу ви витрачаєте на виконання домашнього завдання?
Всього відповідей: 250

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

4 ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ

 

4.1 Управління Технікумом здійснюється на основі принципів:

-  автономії та самоврядування;

- розмежування  прав, повноважень та відповідальності ректора,  керівництва Технікуму та його структурних підрозділів;

-    поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.1.1 Автономія та самоврядування Технікуму реалізується відповідно законодавства й  передбачає  права:

- розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

-  обирати типи програм підготовки, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

- приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

- формувати та подавати на затвердження ректору університету штатний розпис;

- запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

-  надавати додаткові освітні та інші  послуги відповідно до законодавства;

- самостійно   розробляти   та   запроваджувати   власні   програми освітньої, навчальної, науково-технічної та інноваційної  діяльності;

- провадити видавничу діяльність, зокрема, видавати підручники, навчальні посібники й  наукові  праці, а також  розвивати власну поліграфічну базу;

-  розміщувати власні навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах  та організаціях;

-  брати участь у роботі міжнародних організацій;

-  запроваджувати власну символіку та атрибутику;

- встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

 - звертатися з ініціативою до ректорату університету про внесення змін  до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь  у роботі над проектами;

- провадити  фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства і  Положення про ВП «Старобільський технікум ЛНАУ»;

- розпоряджатися власними надходженнями, зокрема, від надання платних послуг;

- відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству;

- користуватися земельними ділянками, що перебувають у постійному користуванні Технікуму, відповідно Земельного  кодексу України.

4.2 Безпосереднє управління діяльністю Технікуму здійснює директор, який  обирається вченою радою університету строком на 5 років з урахуванням пропозицій технікуму, та звільняється з посади ректором університету за поданням громадської ради самоврядування технікуму.

4.3 Директор Технікуму в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність вищого навчального закладу ;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності Технікуму, затверджує його структуру й штатний розпис;
 • видає накази й розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу й структурними підрозділами Технікуму доручення;
 • відповідає за результати діяльності Технікуму перед ректором ЛНАУ;
 • є розпорядником майна й коштів;
 • забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;
 • призначає на посаду, визначає функціональні обов’язки та звільняє з посади працівників Технікуму;
 • забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
 • формує контингент осіб, які навчаються в Технікумі;
 • відраховує з Технікуму та поновлює на навчання  здобувачів  освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених цим Законом;
 • забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів  і програм навчальних дисциплін;
 • контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової діяльності;
 • здійснює контроль за якістю роботи педагогічних  та інших працівників;
 • забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за навчальним процесом  в Технікумі;
 • сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Технікуму й студентів, громадських організацій, які діють у вищому навчальному закладі;
 • сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази  Технікуму, створює належні умови для занять масовим спортом;
 • разом  із  профспілковою  організацією  подає  на  затвердження конференції  трудового  колективу Технікуму  Правила  внутрішнього розпорядку та Колективний договір, а  після затвердження підписує їх;
 • щорічно звітує перед конференцією трудового колективу Технікуму та ректором університету;
 • входить до складу вченої ради Луганського національного аграрного університету;
 • відповідно до Положення може делегувати частину  повноважень директора своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів;
 • здійснює інші, передбачені Положенням, повноваження.

              4.4 Керівник вищого навчального закладу відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.

   4.5 Директор Технікуму зобов’язаний попередньо погоджувати з уповноваженим органом управління щодо вилучення чи добровільної відмови від користування земельною ділянкою, передачі в оренду, укладання договорів про спільну діяльність (спільний обробіток земельних ділянок та інших видів договорів, що можуть призвести до вилучення земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за підприємством на праві постійного користування.

4.6 Директор Технікуму обирається відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення Технікуму.

4.7 Адміністративна рада технікуму подає пропозиції про кандидатуру на посаду директора Технікуму розширеному засіданню Педагогічної ради та профспілкового комітету на затвердження. Склад Педагогічної ради шляхом відкритого голосування засвідчує свою підтримку або не підтримку такої кандидатури на посаду директора Технікуму.

Вчена рада університету обирає директора технікуму строком на 5 років з урахуванням пропозицій Технікуму. Ректор укладає з даною особою в місячний строк контракт на 5 років.

4.8 Директор Технікуму може бути звільнений з посади ректором університету за поданням вченої ради, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання вищим колегіальним органом громадського самоврядування, який його  обрав на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту університету, Положення Технікуму та умов контракту. Подання про відкликання директора може бути внесено на розгляд конференції трудового колективу Технікуму, не менше як половиною складу педагогічної ради Технікуму. Рішення про відкликання директора Технікуму приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин складу делегатів конференції вищого колегіального органу громадського самоврядування Технікуму.

Одна і та сама особа не може бути директором технікуму більше ніж два строки.

4.9 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Технікуму є конференція трудового колективу.

 У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу технікуму. При цьому не менше як 75 відсотків складу делегатів конференції повинні становити педагогічні працівники Технікуму, які працюють на постійній основі, й не менше як 15 відсотків – виборні  представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

4.9.1  Конференція трудового колективу скликається не рідше ніж один раз на рік.

4.9.2  Конференція трудового колективу:

 • розглядає та схвалює пропозиції щодо внесення змін до цього Положення, які подаються на затвердження до Луганського національного аграрного університету;
 • вносить подання ректору університету про дострокове звільнення директора Технікуму;
 • щорічно заслуховує звіт директора, оцінює його діяльність та розглядає перспективні плани діяльності Технікуму;
 • розглядає і вносить зміни до колективного договору  й надає повноваження профспілковому комітету працівників Технікуму погоджувати його разом з адміністрацією;
 • обирає    комісію  з  трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку Технікуму;
 • затверджує Положення про органи студентського самоврядування;
 • розглядає інші питання діяльності Технікуму.

 Рішення конференції приймається простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин делегатів конференції  Технікуму.

4.10 Для вирішення основних питань діяльності Технікуму директор створює робочі та дорадчі органи.

Робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія.

Дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора Технікуму відповідно до цього Положення.

         4.10.1 Адміністративна рада  вирішує  поточні   питання  діяльності Технікуму,    виконання    правил    внутрішнього   розпорядку,    наказів    та розпоряджень органів управління освітою, вживає заходів щодо покращення соціально-побутових   умов   навчання,   праці  та   відпочинку   студентів   і працівників Технікуму.

До складу адміністративної ради  Технікуму входять: директор (голова ради), заступники директора, методист навчальної частини,  завідувачі відділеннями, завідувач навчально-виробничої практики, завідувач навчально-дослідного господарства, головний бухгалтер, голова профкому, голова студентського профкому, голова студентської ради, завідувач бібліотекою, голови циклових комісій, представники структурних підрозділів.

4.10.2 Функціями адміністративної ради Технікуму є:

 • оперативне і своєчасне вирішення організаційних питань, прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності Технікуму;
 • розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів з питань збереження й ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних цінностей;
 • розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках та структурних підрозділах Технікуму;
 • вживання заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників;
 • розгляд питання щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів;
 • розгляд пропозицій щодо кандидатур на посади заступників директора, головного бухгалтера, завідувачів відділень;
 • прийняття рішень з питань організації навчально-виховного процесу й наукових досліджень;
 • ухвалення фінансового плану й звіту Технікуму;
 • розгляд питань про відкриття нових спеціальностей і планів прийому студентів за погодженням  вченої ради університету;
 • представлення вченій раді університету кандидатур для присвоєння урядових нагород, почесних грамот, знаків Міністерства освіти і науки України,  університету, Технікуму;
 • заслуховування звітів керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб про їх діяльність;
 • участь у визначенні заходів матеріального й морального стимулювання праці.

4.11  Адміністративна рада  Технікуму розглядає, обговорює та вирішує:

 • стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;
 • досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих педагогічних працівників;
 • підвищення фахового рівня педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 • стан дисципліни й успішності студентів;
 • забезпечення фізичної підготовки  й здійснення заходів щодо зміцнення  здоров'я студентів;
 • стан практичної підготовки студентів;
 • підсумки семестрових, перевідних іспитів та захисту курсових і дипломних проектів (робіт) ;
 • дотримання Правил внутрішнього розпорядку Технікуму;
 • аналіз роботи кабінетів і лабораторій;
 • стан та перспективи розвитку й зміцнення матеріально-технічної бази Технікуму;
 • інші питання освітньої діяльності Технікуму.

4.12 Очолює адміністративну раду директор Технікуму.

У своїй роботі адміністративна рада керується відповідним Положенням про раду.

4.13 Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію Технікуму,   яке   розробляється   й затверджується   наказом   директора   з   урахуванням   вимог  Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Термін повноважень приймальної комісії Технікуму становить один рік.

4.14 Педагогічна рада Технікуму є дорадчим органом. Педагогічну раду Технікуму очолює  директор.  До складу педагогічної ради входять за посадами  керівник  Технікуму, його заступники , завідувачі відділень, завідувач бібліотеки,  голови циклових комісій, інші  педагогічні   працівники,  головний бухгалтер, завідувач навчально-дослідним господарством,  керівники  органів громадського самоврядування працівників Технікуму, керівники виборних профспілкових органів, керівники органу студентського самоврядування відповідно до квот, визначених у Положенні Технікуму. При цьому не менше як 75 відсотків загальної кількості її складу повинні становити педагогічні працівники Технікуму і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються.

 Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи не рідше ніж один раз у два місяці.

Рішення педагогічної ради є правомочними, якщо на засіданні ради присутні не менше двох третин її членів, і вступають в дію наказом (розпорядженням) директора Технікуму.

 Педагогічна рада Технікуму  розглядає, обговорює та вирішує:

 • заходи з виконання нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законодавства; 
 • стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;
 • досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих викладачів;
 • підвищення фахового рівня  педагогічних працівників;
 • стан дисципліни та успішності студентів;
 • забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів;
 • стан практичної підготовки студентів;
 • підсумки семестрових, перевідних, державних екзаменів та захисту курсових і дипломних проектів;
 • аналіз показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності;
 • аналіз показників захисту курсових і дипломних проектів (робіт), здачі державних екзаменів;
 • дотримання Правил  внутрішнього розпорядку Технікуму;
 • аналіз роботи кабінетів і лабораторій;
 • стан та перспективи розвитку й зміцнення матеріально-технічної бази Технікуму;
 • зміни та доповнення до Положення Технікуму;
 • інші питання освітньої діяльності Технікуму.

4.15    Методична   рада   -   колегіальний   орган,    який    об'єднує працівників,    безпосередньо   задіяних   у    навчально-виховному   процесі, створюється    з    метою   вдосконалення    якості    навчання    й    виховання, підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

Функції методичної ради:

 • обговорення  й   підготовка  рекомендацій  з   питань   навчально-виховної та методичної роботи;
 • видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів навчання;
 • постійне вивчення й поширення передового досвіду викладачів Технікуму  та інших вищих навчальних закладів.

Робочі   та   дорадчі   органи Технікуму діють на підставі Положень, що затверджуються наказом директора Технікуму.

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz