ВП "Старобільський технікум ЛНАУ"
Понеділок, 16.07.2018, 18:29
Меню сайту

Наше опитування
Вкажіть свій статус

Всього відповідей: 297

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

  Навчання у Відокремленому підрозділі «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету» здійснюється за такими формами: денна; заочна.

Денна форма навчання є основною формою здобуття певного рівня освіти з відривом від виробництва.

Заочна форма навчання це форма здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва і передбачає, як правило, дві екзаменаційні сесії протягом одного року навчання. Організація навчального процесу в міжсесійний період спрямовується на самостійну роботу студентів з метою опанування змісту навчального плану.
 

Навчальний процес у ВП «Старобільський технікум ЛНАУ» – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому та освітньо-кваліфікаційному рівнях відповідно до вимог державних стандартів освіти.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності навчання. При цьому він зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах реформування економіки аграрного комплексу України.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в технікумі є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", освітньо-професійні програми підготовки молодших спеціалістів відповідних спеціальностей.

Зміст освіти – це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу, який використовується для підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, навчальними програмами дисциплін і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять.

Освітньо-професійна програма підготовки – це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю.

Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і методичне обґрунтування послідовності реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової складових. Нормативна складова визначається відповідним державним стандартом освіти, вибіркова – вищим навчальним закладом.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу для певної спеціальності, є навчальний план, який розробляється вищим навчальним закладом на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю. Навчальний план затверджується директором технікуму.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. Для навчальної дисципліни на основі навчальної програми та навчального плану розробляється робоча навчальна програма дисципліни, яка містить вклад конкретного змісту навчальної дисципліни, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Навчальний процес в технікумі здійснюється за такими формами: аудиторні навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Організація аудиторних навчальних занять забезпечується розкладом занять за семестрами та річним графіком навчального процесу.

Самостійна робота студента є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Практична підготовка студентів в технікумі – є обов'язковим компонентом навчальної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Вона здійснюється на передових сучасних сільськогосподарських підприємствах під організаційно-методичним керівництвом викладачів технікуму та фахівців підприємства.

Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., та «Положенням про організацію проведення практики студентів» Відокремленого підрозділу «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету».

Контрольні заходи включають різні види контролю – поточний, модульний, залишкових знань, семестровий, та державну атестацію. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

У Відокремленому підрозділі «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету» використовується модульна форма контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять (змістового модуля) з певної дисципліни. Її результати враховуються для визначення семестрової оцінки.

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, підсумкового модульного заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

Семестрові екзамени (підсумкові модульні заліки) проводяться з метою оцінки знань студентів з навчальних дисциплін, їхнього вміння творчо використовувати набуті знання для вирішення практичних завдань професійного спрямування.

Заліки є формою перевірки успішності виконання лабораторних і практичних робіт, засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих частин навчальних дисциплін, виконання та захисту курсових проектів (робіт), проходження навчальних і виробничих практик.

Екзамени складаються протягом екзаменаційної сесії згідно з розкладом. Складання заліків з лабораторних і практичних робіт закінчується до початку екзаменаційної сесії.

Результати захисту курсових проектів (робіт) оцінюються комісією, склад якої затверджується наказом директора.

Контроль залишкових знань проводиться з метою оцінювання рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з кожної дисципліни та вміння застосовувати набуті знання у фаховій практиці. Оцінювання залишкових знань студентів проводиться після семестрових екзаменів з дисциплін, вивчення яких передбачено робочими навчальними планами.

Державна атестація студента здійснюється державною кваліфікаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики проводиться з метою оцінки результатів навчання для певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Формами державної атестації є державний екзамен або захист дипломного проекту.

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, кредит, навчальний день, тиждень, семестр, курс і рік.

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу, тривалість якої становить 45 хвилин.

Навчальний день студента триває не більше 9 академічних годин, а навчальний тиждень – 54 академічні години.

Кредит – система змістовних модулів, що з урахуванням терміну засвоєнням студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання), можуть бути засвоєнні за 54 години навчального часу (суму годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень).

Змістовий модуль – це логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу з дисципліни і містить у собі, як правило, декілька лекційних тем, практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт, розрахункових завдань і т.д.

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається графіком навчального процесу відповідно до робочого навчального плану.

Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул.

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz